Left Banner

Hodnocení obchodu

Hodnocení obchodu

Left Banner

Kategorie blogu

Kategorie blogu

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) vzájemná práva smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, přičemž tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1. Prodávající – uskutečňuje internetový prodej výrobků kupujícím – spotřebitelům na území České republiky na základě těchto obchodních podmínek. Prodávajícím je Pavel Pavlas, Jiráskova 974, Pardubice, 530 02, IČ: 02561867. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku ŽÚ města Nymburk. Internetový obchod má adresu www.zdravenadobi.cz.

2. Kupující – spotřebitel po seznámení s internetovým katalogem a nabídkou prodávajícího, si vybere zboží nabízené v aktuálním internetovém katalogu a nabídce prodávajícího a vybrané zboží, o jehož zakoupení má zájem, objedná u prodávajícího pomocí objednávky – objednávkového formuláře.

3. Objednávky – objednávkové formuláře mohou být zasílány po celý kalendářní rok, a to 24 hodin denně. Objednávky zaslané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den. Základní podmínkou přijetí objednávky je správně vyplněný objednávkový formulář zaslaný prodávajícímu. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, nelze považovat za řádnou objednávku a kupní smlouva na jejich základě není uzavřena. Prodávající přijímá objednávky od osob starších 18 let, s bydlištěm na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které budí podezření o zneužití internetového prodeje neoprávněnými osobami (například takové objednávky, které neobsahují telefon či adresu elektronické pošty, kde by bylo možné objednávku potvrdit či ověřit).

4. Objednávku, přijetí objednávkového formuláře potvrdí pracovník prodávajícího nejpozději následující pracovní den po učinění objednávky. Potvrzení bude učiněno pomocí elektronické pošty. Pokud není možné osobu, která objednávku zaslala, v této době kontaktovat, bude objednávka zrušena a na kupní smlouvu se hledí, jako by nebyla uzavřena.

5. Nabídku činí prodávající pomocí internetových katalogů, internetové nabídky. Nabídka vyplývající z internetového katalogu prodávajícího platí vždy po dobu, která je v tomto katalogu uvedena. Ceny výrobků jsou uváděny v českých korunách. V kupní ceně je zahrnuta i DPH v příslušné výši.

6. Zboží je dodáváno prostřednictvím PPL. Zboží je dodáváno na adresu uvedenou v objednávce – objednávkovém formuláři. Náklady přepravy zboží, které má hodnotu vyšší než 999 Kč včetně DPH, hradí prodávající.

Náklady přepravy zboží, které má hodnotu nižší než 999 Kč nebo 999 Kč včetně DPH, hradí kupující – spotřebitel (popř. adresát, pokud je odlišný od spotřebitele) a to ve výši 120včetně DPH, v případě dopravy prostřednictvím PPL.
Poštovní přepravce dodává zboží pouze během pracovních dnů (tj. mimo sobot, nedělí a během státních svátků).
V případě opožděné dodávky zboží způsobené například přechodným nedostatkem objednaného zboží ve skladu, bude kupující bez prodlení informován pracovníkem
prodávajího prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.
Zboží je dodáváno v běžných obalech. Se zbožím bude kupujícímu – spotřebiteli předána faktura s náležitostmi daňového dokladu.
Spotřebitel – kupující, případně jiná osoba, která je určena k převzetí zboží spotřebitele
m – kupujícím, je povinna potvrdit přepravci – přepravní službě převzetí zboží včetně všech dokladů.
V případě uskutečnění hromadné objednávky, tj. objednávky – objednávkového formuláře s více druhy zboží či s větším počtem zboží, si
prodávají vyhrazuje právo zaslat – dodat zboží po částech, tedy ve více balících.

7. Za objednané zboží – výrobky dodané prodávajícím je kupující – spotřebitel povinný zaplatit prodávajícímu kupní cenu – cenu zboží, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, a to platného ke dni doručení objednávky kupujícího – spotřebitele prodávajícímu.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující – spotřebitel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: na dobírku nebo bankovním převodem.

8. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující odešle prodávajícímu řádně vyplněnou objednávku a ta je úspěšně doručena. Na základě uzavřené kupní smlouvy vzniká stranám smluvního vztahu povinnost k plnění dle uzavřené kupní smlouvy. Prodávající si výslovně vyhrazuje právo řádně objednané zboží nedodat, a to v případě, že není aktuálně na skladě. Prodávající je povinen dodat objednané zboží a kupující – spotřebitel je povinen uhradit kupní cenu, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, který je platný ke dni doručení objednávky spotřebitele prodávajícímu. Kupní cena s příslušnou sazbou DPH je pak uvedena i v předané faktuře. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího – spotřebitele úplným zaplacením vyfakturované kupní ceny. Nebezpečí škody na dodávaném zboží přechází na kupujícího dle podmínek uvedených v § 2121 a násl. občanského zákoníku.

9. Prodávající tímto výslovně poučuje ve smyslu ustanovení § 1846 občanského zákoníku kupujícího – spotřebitele o jeho právu odstoupit od kupní smlouvy o prodeji objednaného zboží do 14 dnů od převzetí tohoto zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího

Pavla Pavlase, sídlem Jiráskova 974, 530 02 Pardubice, IČO: 025 61 867, e-mail obchod@zdravenadobi.cz

formou jednostranného právního úkonu (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle na adresu APB EUROPE Trade s.r.o. - Obránců míru 989/5, 742 21 Kopřivnice.

10. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 150 Kč. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

11. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standartního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě kupujícímu nevzniknou další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení zboží nebo prokážete–li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

12. Záruční podmínky:
Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí koupeného zboží spotřebitelem.

Reklamaci je možné uplatnit na adrese: Jiráskova 974, 530 02 Pardubice.
Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují.
Záruka se netýká optických změn, které vzniknou běžným používáním, které neovlivní funkční schopnost výrobků. Netýká se též vad, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího či v rozporu s návodem k použití, a dále škod vzniklých vinou kupujícího. Reklamaci lze uplatňovat pouze po předložení originálu dokladu prokazujícího koupi zboží.
Prodávající odpovídá za vady dodaného zboží pouze v případech, pokud kupující – spotřebitel nepoužíval zboží v rozporu s návodem k obsluze, případně v rozporu s pokyny prodávajícího.
Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru kupujícího – spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace.
Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že kupující – spotřebitel na ně upozorní při dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka přepravní služby. Podmínkou úspěšné reklamace je sepsání zprávy o poškození, která je vypracována a podepsána kupujícím a pracovníkem přepravní služby.
Informace o pozáručním servisu a o službách poskytovaných po prodeji jsou obsaženy na internetových stránkách prodávajícího.

13. Výše uvedené obchodní podmínky internetového obchodu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem. Kupující – spotřebitel tyto obchodní podmínky internetového obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněné objednávky – objednávkového formuláře prodávajícímu. Jakékoliv odchylky, změny či doplnění těchto obchodních podmínek internetového obchodu musí prodávající a kupující – spotřebitel dohodnout v písemné podobě, a to před odesláním objednávky – objednávkového formuláře.
Tyto obchodní podmínky internetového obchodu neplatí a nevztahují se na prodej zboží podnikatelům pro jejich podnikatelské účely.

1V případě sporu se strany budou snažit věc řešit smírně přímo. Prodávající vyřizuje stížnosti kupujících prostřednictvím elektronické adresy obchod@zdravenadobi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti prodávající zašle na elektronickou adresu kupujícího. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. V případě, že se spor nepodaří vyřešit mimosoudně, je sjednána příslušnost dle obecného soudu sídla prodávajícího.


V
Pardubicích dne

21. 10. 2023